CAN BENET

Sales de Llierca

Rehabilitació d’un mas per a primera residencia, amb un programa molt clar i funcional, construit amb uns estàndards alts pel que fa a la qualitat constructiva. S’ha procurat que el resultat final tingui el mínim impacte paisatgístic, tant pel que fa a la volumetria del conjunt, com pels materials emprats.

Detalls

El complicat compromís entre llenguatge vernacle i contemporànietat, tot i figurar com un mas rehabilitat és totalment obra nova.