VILAMACOLUM

AlòsIntervenir en aquest edifici, de valor històric, sense desvirtuar les preexistències, però millorant el confort intern per tal d’adequar-lo als requeriments actuals. Amb aquesta premissa no s’han modificat les volumetries originals i tan sols s’han realitzat les obertures estrictament imprescindibles.

Detalls

La intervenció en el gran paller de llevant, ha consistit bàsicament en col·locar unes gelosies en les grans obertures existents, per tal d’harmonitzar la percepció de l’espai interior, sense perdre el caràcter d’exterior.